Protecció de dades personals

La Política de Protecció de Dades de Fundació Mútua General de Catalunya, Fundación Privada (en endavant, FUNDACIÓ MGC) preveu, en relació amb les dades personals de les persones amb les que manté una vinculació, el tractament que en fa, la legitimitat de la seva obtenció, la seva conservació, la possibilitat de comunicar-les i els drets que assisteixen els interessats, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

A aquests efectes, l’informem dels aspectes seguents:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Fundació Mútua General de Catalunya, Fundació Privada
  • NIF: G-61120747
  • Adreça postal: C/ Tuset, nº 5-11, 08006 Barcelona
  • Telèfon: 900 842 888
  • Adreça electrònica: fundacio@mgc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat principal amb què tractem les seves dades personals, incloses les de salut, resideix en el compliment de les obligacions derivades, entre d’altres, de la prestació dels serveis mèdics interessats, del desenvolupament dels programes de medicina preventiva i del patrocini d’actuacions solidàries i culturals.

També tractem les seves dades amb finalitats accessòries, per informar-lo de productes i serveis que siguin del seu interès, ofertes o promocions especials, i per al lliurament d’obsequis i la participació en sorteigs, relacionats amb l’activitat de FUNDACIÓ MGC o de les entitats en què aquesta participi o hi estigui vinculada, incloent-hi l’elaboració de perfils per oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos. Aquesta informació es podrà proporcionar per qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica, per mitjà del qual li farem arribar també revistes i butlletins informatius sobre les activitats pròpies de l’entitat.

D’altra banda, tractarem les seves dades quan s’hagin d’elaborar, fins i tot una vegada acabada la relació contractual, estudis amb finalitats de col·laboració estadística o de prospecció tècnica i comercial, enquestes i control de qualitat, així com per prevenir el frau.

Les instal·lacions de FUNDACIÓ MGC disposen d’un sistema de videovigilància per mitjà del qual es registren imatges a temps real dels usuaris, amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.

En darrer terme, s’utilitzaran, en cas que fos necessari, les converses telefòniques registrades, derivades de la sol·licitud, gestió i prestació del servei mèdic interessat o de la participació en programes de medicina preventiva o del patrocini d’actuacions solidàries i culturals, per a controls de qualitat o com a mitjà de prova en reclamacions i/o en procediments judicials o arbitrals, preservant-ne la confidencialitat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre subsisteixi la prestació del servei mèdic interessat, la participació en programes de medicina preventiva o el patrocini d’actuacions solidàries i culturals, i en atenció a les possibles responsabilitats derivades d’aquestes relacions, d’acord amb els terminis de prescripció establerts legalment.

Així mateix, les conservarem fins que siguin necessàries per a les finalitats del tractament per al qual vostè va atorgar el consentiment.

En qualsevol cas, les seves dades es conservaran durant els terminis legals de conservació, especialment, en el cas dels serveis assistencials prestats, pel que fa a la documentació clínica corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei mèdic interessat, el desenvolupament dels programes de medicina preventiva i el patrocini d’actuacions solidàries i culturals, per als quals l’interessat ha manifestat el seu consentiment, així com el compliment de les obligacions legals que corresponguin. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat pel titular de la seva pàtria potestat o tutela legal.

Així mateix, en el cas de les finalitats accessòries, la legitimació per tractar les seves dades la constitueix el consentiment atorgat, d’acord amb les finalitats descrites.

En darrer terme, i en resum, la legitimació per al tractament de les seves dades rau en l’interès legítim de FUNDACIÓ MGC per dur a terme el servei mèdic, oferir-li nous productes i serveis adaptats als seus interessos o fer estudis i càlculs estadístics, de prospecció tècnica i comercial, i de control de qualitat.

No es podran fer efectives les prestacions, els programes i els patrocinis interessats en cas d’oposició al tractament de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

FUNDACIÓ MGC comunicarà les seves dades, en l’exercici de les seves funcions pròpies, a entitats en les participi o hi estigui vinculada, a altres persones, entitats i institucions que col·laborin amb FUNDACIÓ MGC per a la prestació de serveis, i, si escau, amb les entitats financeres per al finançament interessat.

Així mateix, les seves dades, incloses les de salut, es podran comunicar als metges i professionals de la salut, hospitals i centres sanitaris, per prestar l’assistència interessada, així com per a sol·licitar o verificar d’aquests prestadors de serveis sanitaris les causes i antecedents mèdics relacionats amb les esmentades assistències, i, en darrer lloc, a les entitats asseguradores amb les que el pacient tingui subscrit un contracte d’assegurança, als efectes del pagament de les prestacions garantides.

FUNDACIÓ MGC no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades, ni les comunicarà a tercers, llevat d’obligació legal o amb el seu previ consentiment.

Quin compromís assumim pel que fa al tractament de les seves dades?

FUNDACIÓ MGC adopta les mesures necessàries en el tractament de les seves dades per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzat, les quals seran tractades respectant la legislació vigent i observant totes les mesures de seguretat que garanteixin la seva confidencialitat.

Les dades que tractem seran les adequades, pertinents i no excessives per a les finalitats descrites.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets que l’assisteixen, d’acord amb la normativa aplicable, són, d’una banda, el dret a confirmar si FUNDACIÓ MGC disposa de les seves dades, a accedir-hi i a demanar-ne la rectificació si són incorrectes o, si escau, a sol·licitar que siguin suprimides si considera que ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, la possibilitat d’oposar-se a l’esmentat tractament, o la portabilitat de les dades facilitades a l’entitat.

Finalment, té dret a retirar el consentiment d’una finalitat de tractament diferent de la prestació del servei mèdic, del desenvolupament de programes de medicina preventiva i dels patrocinis, sense que això en condicioni la prestació, el programa o el patrocini.

Com puc exercir aquests drets davant de MGC?

L’informem que podrà exercir els drets anteriors d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat adreçant-se a la seu de l’entitat (C/ Tuset, núm 5-11, 08006 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a centremedic@mgc.es, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Per a més informació accedeixi a:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Finalment, en el cas que necessiti més informació en relació amb l’exercici d’aquests drets o vulgui presentar una reclamació, haurà d’adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es – C / Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid).

css.php